પશુ અત્યાચાર વિરોધી કાયદાઓ 

કાયદાઓની પ્રેકટીકલ સમજણ - સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટના જજમેન્ટ તેમજ સરકારી નોટિફિકેશન સાથે 


View all
Most popular courses

કતલખાના અને માંસની દુકાનો બંદ કરવા માટે ઉપયોગી કાયદાકીય જોગવાઈઓ

ભારત દેશમાં મોટાભાગના કતલખાનાઓ અને માંસની દુકાનો ગેરકાયદેસર  હોવા છતાં ખુલ્લેઆમ પશુ-પક્ષીઓની કતલ કરીને માંસનું વેચાણ થાય છે અને કોઈ પણ ઓથોરીટી કાયદાનું પાલન કરાવવા પ્રયત્ન કરતી નથી. 

View all
Newest courses

કતલખાના અને માંસની દુકાનો બંદ કરવા માટે ઉપયોગી કાયદાકીય જોગવાઈઓ

ભારત દેશમાં મોટાભાગના કતલખાનાઓ અને માંસની દુકાનો ગેરકાયદેસર  હોવા છતાં ખુલ્લેઆમ પશુ-પક્ષીઓની કતલ કરીને માંસનું વેચાણ થાય છે અને કોઈ પણ ઓથોરીટી કાયદાનું પાલન કરાવવા પ્રયત્ન કરતી નથી.